میزان آشنایی معلمان از مبانی برنامه‌ریزی درسی و اصول یادگیری|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-crampoon

میزان آشنایی معلمان از مبانی برنامه‌ریزی درسی و اصول یادگیری


دانلود بهترین فایل میزان آشنایی معلمان از مبانی برنامه‌ریزی درسی و اصول یادگیری
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل49 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چكیده

هدف این پژوهش بررسی میزان آشنایی معلمان دورة متوسطه با مبانی برنامه‌ریزی درسی و اصول یادگیری به‌منظور ارائة راهكارهای بهبود و ارتقای دانش و مهارت‌های آنان است. روش انجام پژوهش از نوع ارزشیابی و جامعة آماری كلیة معلمان شاغل به تدریس در مدارس متوسطة استان مازندران در سال تحصیلی 85 ـ84 است. نمونة آماری 360 نفر از معلمان است كه به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. در این تحقیق از دو ابزار محقق‌ساخته‌ شامل پرسشنامه (حاوی 30 سؤال بسته‌پاسخ با طیف لیكرت) و آزمون محقق‌ساخته (حاوی 30 سؤال چهارگزینه‌ای) استفاده شده است. داده‌ها در دو سطح توصیفی (با استفاده از جدولهای توزیع فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (با استفاده از آزمون ، Z و F) تجزیه و تحلیل شدند. عمده‌ترین یافته‌های پژوهش این است كه میزان شناخت معلمان دورة متوسطه از مبانی برنامه‌ریزی درسی و اصول یادگیری در حد پایین‌تر از متوسط بود. میانگین نمره آزمون سنجش میزان شناخت معلمان دورة متوسطه از مبانی برنامه‌ریزی درسی و اصول یادگیری 89/10 (در مقیاس 20 نمره‌ای) به‌دست آمده و بین میانگین نمره‌ها بر حسب متغیرهای جنسیت، مدرك تحصیلی، رشته تحصیلی و سابقة خدمت تفاوت معنادار وجود دارد. بیشترین میانگین نمره‌ها مربوط به معلمان گروه علوم تربیتی با مدرك فوق لیسانس و سابقه 10 تا 19 سال و كمترین آنها مربوط به معلمان گروه علوم پایه با مدرك لیسانس و سابقة بالای 20 تا 29 سال بود.

كلید واژه‌ها: تعلیم و تربیت، مبانی برنامه‌ریزی درسی، اصول یادگیری، معلمان دورة متوسطه.

مقدمه

ارتقای كیفیت آموزش در هر مقطع و رشتة تحصیلی مستلزم كاربرد اصول و فنون برنامة درسی است. كاربرد فنون برنامة درسی با توجه به مبانی آن و اجرای اصول یادگیری، در بازنگری و بهبود برنامه‌ها و آموزش‌های موجود در مدارس، دانشگاهها و مراكز تربیت نیروی انسانی حایز اهمیت است (میرزابیگی، 1380).

نظامهای آموزشی در گذر از مسائل كمی و همگانی كردن آموزش ناگزیر از توجه به مسائل كیفی پدیده‌های آموزشی هستند و ارتقای كیفیت آموزشی را ضمن توجه به منابع و تجهیزات از طریق اصلی‌ترین عامل در یك نظام آموزشی یعنی «معلم»، مورد توجه و هدف‌گیری قرار داده‌اند (شارما، 2001)

چكیده

مقدمه

روش اجرای پژوهش

جدول 1ـ توصیف نمونه در مرحلة كمی بر حسب جنسیت، مدرك تحصیلی، رشتة تحصیلی و سابقة خدمت

یافته‌های پژوهش

جدول 1ـ توزیع فراوانی پاسخ‌ها مربوط به سؤال ویژة یك

جدول 2ـ نتایج آزمون مجذور خی دو () براساس مقایسة فراوانی‌ها

جدول 3ـ توزیع فراوانی پاسخ‌ها مربوط به سؤال ویژة دو

جدول 4ـ نتایج آزمون مجذور خی دو () براساس مقایسة فراوانی‌ها

جدول 5ـ توزیع فراوانی پاسخ‌ها مربوط به سؤال ویژة سه

جدول 6ـ نتایج آزمون مجذور كای خی دو () براساس مقایسة فراوانی‌ها

جدول 7ـ توزیع فراوانی پاسخ‌های مرتبط با سؤال 4

جدول 8ـ نتایج آزمون خی دو () براساس مقایسة فراوانی‌ها

جدول 8ـ شاخص‌های آماری آزمون سنجش میزان شناخت معلمان دورة متوسطه

از مبانی برنامه‌ریزی درسی و اصول یادگیری

جدول 9ـ بررسی تفاوت معنادار بین میزان شناخت معلمان دورة متوسطه

از مبانی برنامه‌ریزی درسی (بر حسب جنسیت)

جدول 10ـ بررسی تفاوت معنادار بین میزان شناخت معلمان دورة متوسطه

از مبانی برنامه‌ریزی درسی (بر حسب مدرك تحصیلی)

جدول 11ـ بررسی تفاوت معناداری میزان شناخت معلمان دورة متوسطه

از مبانی برنامه‌ریزی درسی (بر حسب رشتة تحصیلی)

جدول 12ـ بررسی تفاوت معناداری میزان شناخت معلمان دورة متوسطه

از مبانی برنامه‌ریزی درسی (بر حسب سابقة خدمت)

جدول 13ـ بررسی تفاوت معنادار بین میزان شناخت معلمان دورة متوسطه

از اصول یادگیری (بر حسب جنسیت)

جدول 14ـ بررسی تفاوت معنادار بین میزان شناخت معلمان دورة متوسطه

از اصول یادگیری (بر حسب مدرك تحصیلی)

جدول 15ـ بررسی تفاوت معناداری بین میزان شناخت معلمان دورة متوسطه

استان مازندران از اصول یادگیری (بر حسب رشتة تحصیلی)

جدول 16ـ بررسی تفاوت معناداری بین میزان شناخت معلمان دورة متوسطه

از اصول یادگیری (بر حسب سابقة خدمت)

بحث و نتیجه‌گیری

پیشنهادها

منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل

کلمات کلیدی: چكیده مقدمه روش اجرای پژوهش جدول 1ـ توصیف نمونه در مرحلة كمی بر حسب جنسیت، مدرك تحصیلی، رشتة تحصیلی و سابقة خدمت یافته‌های پژوهش جدول 1ـ توزیع فراوانی پاسخ‌ها مربوط به سؤال ویژة یك جدول 2ـ نتایج آزمون مجذور خی دو ( ) براساس مقایسة فراوانی‌ها جدول 3ـ توزیع فراوانی پاسخ‌ها مربوط به سؤال ویژة دو جدول 4ـ نتایج آزمون مجذور خی دو ( ) براساس مق

مطالب مرتبط

پروژه معرفی سرویس های ویندوز 2008

پرسشنامه شایعه سازمانی و شایعه پردازی

ارشد رشته الهیات فلسفه و كلام اسلامی سال 90-91 نوبت دوم

ارشد رشته آمار - آمار ریاضی سال 90-91 نوبت دوم

ارشد رشته ام-بی-ای سال 90-91 نوبت دوم

ارشد رشته آموزش زبان فارسي سال 90-91 نوبت دوم

ترجمه مقاله تشخیص انتشار عدم تعادل ولتاژ در سیستم های قدرت شعاعی

ترجمه مقاله یک روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع

ترجمه مقاله تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF

ترجمه مقاله یک روش کنترل بردار ورودی و جایگزینی گیت ترکیب شده، برای کاهش جریان نشتی

مطالعه شانزدهم کمیسیون بین المللی آموزش ریاضی

مروری بر روند تحول برنامه درسی علوم تجربی

گزارشی از فعالیتهای تحقیقاتی

قرارداد همکاری هسته کارآفرینی

طرح درس اپیدمیولوژی

شیوه نامه کلاس موضوعی

روشهای تدریس فعال تربیت بدنی در مدرسه با حداقل امکانات

روشها و فنون تدریس

روش های فعال تدریس

روش ها وفنون تدریس 2