زبان تخصصی مهندسی برق رشته برق قدرت|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-crampoon

زبان تخصصی مهندسی برق رشته برق قدرت


دانلود بهترین فایل زبان تخصصی مهندسی برق رشته برق قدرت
دسته بندیبرق
فرمت فایلpdf
حجم فایل9.829 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

کتابزبان تخصصی مهندسی برق رشته برق قدرت

توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته برق قدرت برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکور95

مطالب این کتاب به گونه ای طرح ریزی و تألیف شود که ، داوطلب خود به خود علاوه بر یاد گیری مطالب به مهارت تست زنی نیز دست پیدا کند.


Conventional reliability analyses are normally only concerned with the expected or
average value of the particular measure of reliability. Little consideration has been
given in the past to the variation of that measure about its mean. For example,
when the frequency of failures at a load point is predicted only the average value of
that quantity is typically calculated. The probability that the load point will suffer a
specified number of failures in a year is not normally considered .Similarly, the
expected values of the duration indices are determined but the probabilities of
various durations are not calculated. The mean values are extremely useful and are
the primary indices of load point adequacy. There is, however, an increased
awareness of the need for information related to the variation of the reliability
measures around their means. Probability distributions provide a practical vehicle
to describe the variation of reliability measure about their means. One of the
approaches taken to determine these distributions is to perform probabilistic
simulations of typical radial distribution system. Load point index distributions are
dependent not only on Combinations of component outages but also on system
configurations and restoration activities.

تحلیلهای مرسوم در مورد قابلیت اطمینان در حالت طبیعی بستگی به مقدار متوسط یا مقـدار مـورد انتظـار از انـدازهی
مشخصی از قابلیت اطمینان مورد نظر دارد. در گذشته توجه کمی به تغییر اندازهی مقدار میانگین آن شـده اسـت. بـرای
مثال وقتی فرکانس خرابیها در نقطهی بار تخمین زده میشود، فقط مقدار میانگین مولفهی ذکر شده نوعاً محاسبه می-
شود. احتمال جلوگیری از تعداد مشخصی خطا در طول یک سال توسط نقطه بار عموما در نظر گرفته نمیشود. مشابه بـا
آن، مقدار مورد انتظار در شاخص مدت زمان تعیین میشود ولی احتمال بازههـای مختلـف محاسـبه نمـیشـود. مقـادیر
میانگین به صورت گسترده مفید بوده و نشان دهندهی شاخصهای اولیهی نقطهی بار مناسب هستند.

کفایت Adequacy
دیدگاه Approach
متوسط Average
آگاهی Awareness
ترکیب Combination
مولفه Component
علاقه مند Concerned
پیکر بندی Configuration
مرسوم Conventional
وابسته Dependent
تعیین کردن Determ

مجموعه تست سال های اخیر
Part A: Grammar and Vocabulary
Choose the best answer to each question.
١- Pictures …… with a telescope are inverted.
1) to take 2) taken 3) are taken 4) they took them
٢- …… the financial means to remain independent, he decided to seek
employment.
1) Deprived of 2) To be deprived of
3) He was deprived of 4) That he was deprived of
٣- They offer many advantages to small business owners …… problematic.
1) it is 2) despite its 3) however it is 4) even though it is
٤- They didn’t finish the project in time though they had …… three weeks to it.
1) adhered 2) supplied 3) allocated 4) regarded
٥- The man’s bad behaviors often brought him into ---- with his colleagues.
1) indulgence 2) conflict 3) aggression 4) participation
٦- The scientist …… all of his new ideas in these articles.
1) achieved 2) coincided 3) compelled 4) incorporated
٧- With better medicine, we can stop the …… of that disease.
1) exhibition 2) perception 3) proliferation 4) accumulation
٨- Planning a meal for ٥٠٠ people is no …… matter.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل

کلمات کلیدی: دانلود کتاب زبان تخصصی مهندسی برق دانلود کتاب زبان تخصصی مهندسی برق دانلود کتاب زبان تخصصی مهندسی برق کسب درآمد اینترنتی کسب درآمد از اینترنت فروشگاه فایل

مطالب مرتبط

اسپیکر طراحی شده در سالیدورک و کتیا

اسپیکر طراحی شده در سالیدورک و کتیا

اسپیکر طراحی شده در سالیدورک و کتیا

اسپیکر طراحی شده در سالیدورک و کتیا

اسپیکر طراحی شده در سالیدورک و کتیا

اسپیکر طراحی شده در سالیدورک و کتیا

تحقیق تاریخچه حسابداری

اسلاید زبان لغات درس 5 زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

اسلاید کامپیوتر موضوع : سی پی یو CPU

اسلاید عناصر غذایی کم مصرف

کتاب دینامیک سیستم های قدرت رشته برق قدرت

جزوه صرف و نحو رشته عربی

جزوه ترجمه عربی به فارسی و برعکس رشته عربی

جزوه زبان تخصصی هنر رشته هنر

جزوه اصول فلسفه رشته هنر

جزوه شناخت مواد و مصالح رشته هنر

جزوه دروس مشترك هنر (5)رشته هنر

جزوه دروس مشترك هنر (2)رشته هنر

جزوه هنرهای دستی و سیر تحول آن رشته هنر

دروس مشترك هنر (1)رشته هنر جزوه