پایگاه داده 1 و2 رشته کامپیوتر و نرم افزار|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-crampoon

پایگاه داده 1 و2 رشته کامپیوتر و نرم افزار


دانلود بهترین فایل پایگاه داده 1 و2 رشته کامپیوتر و نرم افزار
دسته بندیکامپیوتر
فرمت فایلpdf
حجم فایل5.224 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پایگاه داده 1 و2 رشته کامپیوتر و نرم افزار

توضیحات محصول : کتاب های خلاصه منابع رشته کامپیوتر و نرم افزار پلیمر برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها

فصل اول:مفاهیم اولیه
فایل های اطلاعاتی که به نوعی به هم مرتبط هستند، تشکیل یک بانک اطلاعاتی را می دهند .فایل شامل مجموعه ای از رکوردها می باشد و رکورد مجموعه ای از فیلدهای به هم مرتبط است و فیلد کوچکترین جزء یک بانک اطلاعـاتی مـی باشد.

مثلا در بانک اطلاعاتی دانشگاه چندین فایل وجود دارد مانند فایل دانشجویان که شامل چندین رکورد اسـت، هـر رکورد شامل اطلاعات یک دانشجو می باشد که از چند فیلد مانند شماره دانشجویی، نام، آدرس، معدل و.... تشکیل شده است.
تعاریف اولیه
داده
نمایش پدیده هاومفاهیم به صورت صوری و مناسب برای برقراری ارتباط یا پردازش.
اطلاع
داده پردازش شده می باشد.
شناخت
نمایش نمادین جنبه هایی از بخشی از جهان واقع می باشد.به عبارتی نوعی اطلاع سطح بالاتر است.
پایگاه داده ها
مجموعه ای از داده های ذخیره شده و پایا به صورت مجتمع و بهم مرتبط، با کمترین افزونگی،تحت مدیریت یک
سیستم کنترل متمرکز، مورد استفاده یک یا چند کاربر به صورت همزمان و اشتراکی.
داده همان مقدار واقعا ذخیره شده و اطلاع معنای داده است. یعنی اطلاع و داده با هم فرق دارند. اطـلاع دارای
خاصیت ارتباط دهندگی و انتقال دهندگی دارد، در حالیکه داده این خواص را ندارد.
اطلاع و شناخت حاصل عملیاتی روی داده هستند ولی نوع عملیات لازم برای به دست آوردن آنها متفاوت است.
منظور از پایایی داده ها، این است که پس از پایان اجرای برنامه کاربر، داده ها در سیستم باقی می مانند. «10 » پایگاه داده

روشهای ایجاد سیستم های کاربردی
یک سیستم کاربردی را می توان به دو روش ایجاد کرد:
1- روش فایلینگ(ناپایگاهی)
در روش فایلینگ(سنتی)، نیازهای اطلاعاتی و پردازشی هر قسمت از محیط برآورده می شوند. مراحل اولیـه طراحـی و
تولید برای هر قسمت به طور کلاسیک انجام شده و بعـد از طراحـی، مشخصـات هـر سیسـتم همـراه بـا وظـایف آنهـا
مشخص می شود. در این روش، برای ایجاد محیط ذخیره سازی اطلاعات از یـک سیسـتم فایـل (FS) و بـرای برنامـه
سازی از یک زبان سطح بالا استفاده می شود و در نهایت برای هر قسمت، یک سیستم کاربردی ایجاد می شود.
معایب روش فایلینگ
1- عدم وجود محیط مجتمع ذخیره سازی
2- عدم وجود سیستم کنترل متمرکز
3- عدم وجود ضوابط ایمنی کارا
4- عدم امکان اشتراکی شدن داده ها
5- تکرار در ذخیره سازی اطلاعات
6- مصرف نامناسب امکانات سخت افزاری و نرم افزاری
7- وابسته بودن برنامه های کاربردی به محیط ذخیره سازی داده ها
8- حجم زیاد برنامه سازی
2- روش پایگاهی
در این روش نیازهای اطلاعاتی تمامی قسمتها مورد مطالعه قرار می گیرد تا بتوان یک سیسـتم یکپارچـه (integrated)
طراحی کرد. داده های سازمان مدلسازی معنایی (SDM) می شوند و مشخصات سیستم یکپارچه تعیین می شود. بـرای
سیستم مدیریت متمرکز از یک یا چند DBMS استفاده می شود. طراحی پایگاه داده ها در سطوح لازم انجام می شودو
کاربران هر قسمت، پایگاه داده های خود را تعریف می کنند و با آن کار می کنند.

مجموعه تست:

- کدامیک از گزینه های زیر برای رابطه Booking و وابستگی های تابعی داده شده آن که اطلاعات رزرو اتاق
در یک هتل را نگهداری می کنند، غلط است؟
Booking(guestID, guestName, creditCard, roomNo, roomCat, from, to)
F={
1) guestID ® guestName , creditCard
2) roomNo ® roomCat
3) roomNo , from ® guestID , to
4) roomNo , to ® guestID , from
}
1) این رابطه در هیچیک از نرمال فرم های 3NF ،2NF و BCNF نیست.
2) دو وابستگی تابعی سوم و چهارم باعث نقض شدن 3NF در رابطه نمی شوند.
و R2(roomNo,roomCat)، R1(guestID,roomNo,from,to) رابطـــه ســـه بـــه رابطـــه ایـــن اگـــر (3
(R3(guestName,creditCard,roomNo,from تجزیه شود، هر سه رابطه در 3NF و BCNF هستند و تجزیـه
بدون اتلاف (lossless decomposition) است.
و R2(roomNo,roomCat) ، R1(guestID,guestName,creditCard) رابطـه ســه بــه رابطـه ایـن اگـر (4
(R3(guestID,roomNo,from,to تجزیه شود، هر سه رابطه در 3NF هستند ولی در BCNF نیستند.
2- رابطه (R(A,B,C,D,E,F,G,H و مجموعه وابستگی های تابعی آن را در نظر بگیرید. کدام یـک از گزینـه
های زیر غلط است؟
F={D® EF,F®C,DG®AB}
1) این رابطه 32 ابر کلید دارد. 2) تنها کلید کاندید DGH است.
3) رابطه فوق در فرم نرمال دوم است. 4) رابطه فوق در نرمال فرم سوم نیست.
«202 » پایگاه داده

3- اگر کوتاهنرین کلید را کلید اصلی بگیریم، آنگاه بانک اطلاعات زیر در کدام فرم نرمال است؟

BCNF فقط (2 1NF فقط (1
BCNF,4NF (4 1NF , BCNF (3
4- رابطه (R(A,B,C,D,E,F,G با وابستگی های تابعی F را در نظر بگیرید. کدام یک از گزینه های زیر صحیح
نیست؟
F = {A ® BC,BE ® G,G ® CD,AD ® BG,AE ® G}
1) صفت B در وابستگی تابعی AD ® BG اضافی(extraneous) است.
2) تنها کلید کاندید رابطه AE}، R} است.
3) وابستگی تابعی AE ® G تکراری (redundant) است.
4) رابطه R در نرمال فرم دوم است.
5- رابطه (A(X,Y,Z,P,Q,R با وابستگی هـای تـابعی(Function Dependency) شـکل زیـر را در نظـر
بگیرید. این رابطه در کدام سطح نرمال است؟

BCNF (4 3NF (3 2NF (2 1NF (1

پایگاه داده «203»


6- مجموعه وابستگی تابعی FD زیر را در نظر بگیرید(هر حرف یک صفت است). برای این مجموعه، پایگاه داده
ای رابطه ای با سه جدول ABCDH ، AIE و EFG طراحی شده است. این پایگاه در چه سطح نرمـالی قـرار
دارد؟
AC IEC,CDE DE,E FG,F E
A IEG,AB IECD,ABE CDFGH
® ® ® ®
® ® ®
BCNF (4 3NF (3 2NF (2 1 NF (1
7- اگر جدولی در فرم نرمال BCNF باشد، ممکن است در کدام فرم نرمال دیگر نباشد؟ (دولتی 86)
4NF (4 3NF (3 2NF (2 1 NF (1
8- در رابطه (R(A,B,C,D,E با مجموعه وابستگی S ، کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟
S = {A ® C,B ® D,A,B ® E}
1) رابطه R ، نرمال 2NF می باشد.
2) رابطه R ، نرمال 3NF می باشد.
3) رابطه R ، نرمال 3NF و BCNF می باشد.
4) اگر رابطه R به روابط (R2(B,D) ، R1(A,B,E و (R3(A,C تفکیک شود، هر سه رابطه حاصـل نرمـال 3NF و
BCNF می باشند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل

کلمات کلیدی: دانلود پایگاه داده 1 و2 رشته کامپیوتر و نرم افزار دانلود پایگاه داده 1 و2 رشته کامپیوتر و نرم افزار دانلود پایگاه داده 1 و2 رشته کامپیوتر و نرم افزار دانلود پایگاه داده 1 و2 رشته کامپیوتر و نرم افزار داده پردازش شده پایگاه داده ها سیستم های کاربردی

مطالب مرتبط

گزارش آزمایشگاه هیدرولیک

توبه از دیدگاه قرآن- تحقیق معارف و اندیشه اسلامی و اخلاق و تاریخ اسلام

سختی آب و املاح محلول در آب و اثرات آنها بر سلامت زیست محیطی

تهدیدی به نام کمبود جمعیت- تحقیق درس دانش خانواده و جمعیت

گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک

زاها حدید ، بزرگترین معمار كنونی جهان - پروژه معماری و شهرسازی

ترجمه مقاله بسوی تعیین مقدار اثر حملات سایبری در محیط رقابتی بازار برق

ترجمه مقاله برنامه توسعه ی تولید و انتقال، با در نظر گرفتن حد بارگذاری با استفاده از نظریه ی گیم و ANN (شبکه ی عصبی مصنوعی)

طراحی دكل پمپاژ بتن

طراحی بیل مكانیكی

طراحی الگوریتم و طراحی الگوریتم 2

پایگاه داده ها و پایگاه داد ه ها 2رشته کامپیوتر و نرم افزار

پایگاه داده 1 و2 رشته کامپیوتر و نرم افزار

پاورپوینت کلیات اصول تنظیم و کنترل بودجه

زبان تخصصی مهندسی برق رشته برق قدرت

کتاب دینامیک سیستم های قدرت رشته برق قدرت

جزوه صرف و نحو رشته عربی

جزوه ترجمه عربی به فارسی و برعکس رشته عربی

جزوه زبان تخصصی هنر رشته هنر

جزوه اصول فلسفه رشته هنر